Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hại hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit

Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hại hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit về:

a) Tính chất vật lí.

Loading...

b) Tính chất hóa học, giải thích và chứng minh bằng phương trình hóa học.

Lời giải:

a) So sánh những tính chất vật lí của H2S và SO2.

  Giống nhau Khác nhau
Hiđro sunfua

– Khí không màu

– Nặng hơn không khí

– Mùi trứng thôi

– Khí rất độc

– Tan ít trong nước

– Hóa lỏng ở -60°C

Lưu huỳnh đioxit

– Khí không màu

– Nặng hơn không khí

– Mùi hắc

– Khí độc

– Tan nhiều trong nước

– Hóa lỏng ở – 10oC

b) So sánh những tính chất hóa học của H2S và SO2.

Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hại hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit

Hãy lập bảng so sánh những tính chất giống nhau, khác nhau giữa hại hợp chất của lưu huỳnh là hiđro sunfua và lưu huỳnh đioxit
Đánh giá bài viết
Loading...

Từ khóa tìm kiếm