Công nghệ lớp 10

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Trả lời:

Mục đích của hoạt động chế biến là:

– Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

– Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

– Thuận lợi cho công tác bảo quản.

 Ý nghĩa: Để đảm bảo chất lượng của nông, lâm, thuỷ sản, người làm công tác bảo quản và chế biến phải biết được những đạc điểm của nông, lâm, thuỷ sản. 

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Trình bày quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn theo sơ đồ duy trì.

Post Comment