Vật lý lớp 11

Hãy nêu tính chất các đường sức điện và giải thích (nếu cần).

Hãy nêu tính chất các đường sức điện và giải thích (nếu cần).

Lời giải:

– Tại mỗi điển trong điện trường chỉ vẽ được một đường sức đi qua.

– Các đường sức xuất phát từ các điện tích dương và tần cùng ở các điện tích âm

– Các đường sức không bào giờ cắt nhau

– Quy ước nào có cường độ điện trường lớn hơn thù các đường sức ở đó được vẽ dày hơn, và ngược lại

Xem thêm:  Hãy chứng tỏ rằng lực từ tác dụng lên khung dây dẫn tạo thành ngẫu lực (chỉ xét trường hợp đường sức từ nằm trong mặt phẳng khung).

Post Comment