Vật lý lớp 11

Hãy trình bày cách ngắm chừng ở kính thiên văn khúc xạ. Cho biết cách điều chỉnh kính ngắm chừng ở kính hiển vi và ở rất xa kính thiên văn khúc xạ. giữa hai cách có điểm gì khác nhau?

Hãy trình bày cách ngắm chừng ở kính thiên văn khúc xạ. Cho biết cách điều chỉnh kính ngắm chừng ở kính hiển vi và ở rất xa kính thiên văn khúc xạ. giữa hai cách có điểm gì khác nhau?

Lời giải:

* Các ngắm chứng ở kính thiên văn khúc xạ: vật ở AB ở rất xa qua vật kính sẽ cho ảnh A1 B1 nằm tại tiêu diện ảnh F1'. Điều chỉnh thị kính để ảnh A1 B2 qua thị kính A2 B2 là ảnh ảo, nằm trong giới hạn thấy rõ CC CV của mắt.

* Muốn điều chỉnh kính hiển vi, ta phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến kính d1 sao cho ảnh A1 B1 qua thị kính A2 B2 là ảnh ảo, nằm trong khoảng giới hạn thấy rõ CC CV của mắt.

* Khác nhau:

– Trong kính hiển vi khoảng cách giữa vật kính O1 và thị kính O2 được giữ không đổi: O1 O2≠const

Có thể bạn quan tâm?

Xem thêm:  Có hai điện tích q1.q2 đặt tại hai điểm A, B. hãy tìm những điểm mà tại đó hai vecto cường độ điện trường của hai điện tích

Post Comment