Vật lý lớp 11

Nếu ban đầu chưa nối điện cực K với nguồn E1, thì khi đóng K1, số chỉ của G bằng bao nhiêu?

Nếu ban đầu chưa nối điện cực K với nguồn E1,thì khi đóng K1, số chỉ của G bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Nếu ban đầu chưa nối điện cực K với nguồn E1, thì khi đóng K1, số chỉ của G bằng 0.

Xem thêm:  Hãy nêu nguyên tắc, cấu tạo và hoạt động của máy phát điện.

Post Comment