Công nghệ lớp 10

Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất.

Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất.

Trả lời:

– Keo đất là những phần tử nhỏ, có kích thước dưới 1µm, không hoà tan trong nước, ở trạng thái huyền phù.

– Cấu tạo gồm 1 nhân, ngoài nhân là lớp ion quyết định điện có thể là – (keo âm) hoặc + (keo dương), ngoài lớp ion quyết định là lớp ion bù mang điện tích trái dấu với lớp ion quyết định điện. Lớp ion bù gồm 2 lớp, phía trong là lớp ion bất đông, ngoài là lớp ion khuếch tán 

Từ khóa tìm kiếm

Xem thêm:  Trình bày các điều kiện phát sinh và phát triển bệnh ở vật nuôi.

Post Comment