So sánh tính chất của nước ở các thể: lỏng, khí, rắn.

So sánh tính chất của nước ở các thể: lỏng, khí, rắn dựa trên bảng sau:

Trả lời:

Loading...

 

Nước ở thể lỏng

Nước ở thể khí

Nước ở thể rắn

Có mùi không?

Không

Không

Không

Có nhìn thấy bằng mắt thường không?

 

Có hình dạng nhất định không?

Không

Không

Đánh giá bài viết
Loading...
Xem thêm:  Nêu một số ví dụ khác chứng tỏ không khí không có hình dạng nhất định.
DMCA.com Protection Status