Công nghệ lớp 11

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Trả lời:

– Tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật là văn bản quy định các qui tắc thống nhất để lập bản vẽ kĩ thuật.

Xem thêm:  Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo xích.

Post Comment