Từ cấu tạo của tranzito có thể coi nó như là hai điôt mắc chung nhau ở một đầu được không?

Từ cấu tạo của tranzito có thể coi nó như là hai điôt mắc chung nhau ở một đầu được không?

Lời giải:

Không thể coi tranzito như hai điôt mắc chung nhau ở một đầu được vì theo cấu tạo của tranzito, khu vực bán dẫn ở giữa có chiều dày rất nhỏ và cso mật độ hạt tải điện thấp.

Xem thêm:  Hãy nêu bản chất dòng điện trong chất khí. Mô tả sự phụ thuộc của dòng điện vào hiệu điện thế?
DMCA.com Protection Status